Wystąpienia

Współ­praca z Paw­łem to za każ­dym razem fan­ta­styczna przy­goda. Zaw­sze per­fek­cyj­nie przy­go­to­wany, posiada ogromną wie­dzę, pro­po­nuje zna­ko­mite tematy. Nigdy się nie powta­rza. Pro­wa­dze­nie spe­achu to dla niego żywioł. Chwyta odbior­ców za gar­dła i wyzwala w nich nie­sa­mo­wite emo­cje. Ludzie krzy­czą, ska­czą, śmieją się i pła­czą. Taki wła­śnie jest, porywa. Zbiera zawsze naj­wyż­sze oceny. A przy tym nie­zwy­kle życz­liwy, wyro­zu­miały i mimo hałasu – który zdaje się wokół sie­bie robić – skromny czło­wiek. Współ­praca z Paw­łem to dla mnie ogromna przy­jem­ność zawo­dowa, ale rów­nież oso­bi­sta.

Anna Włudarczyk

organizatorka Kongresu Kadry